Amaç ve Kapsam

Disaster Science and Engineering (DSE), insan kaynaklı ve doğa kaynaklı afetler ve bunlara sebep olan olayların bilim ve mühendislik ilkeleri ışığında incelendiği çalışmaları açık erişim politikasıyla bilim insanlarına ulaştırmayı hedeflemektedir.

Disaster Science and Engineering (DSE), aşağıdakileri başlıkları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan İnşaat Mühendisliği ve Yerbilimleri kapsamında değerlendirilecek afet bilimi ve mühendisliği alanındaki vaka çalışmaları ve incelemeler de dahil olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik makaleler yayınlamaktadır.

• Afetlerde Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
• Afet Yönetimi
• Afet Lojistiği Planlama ve Koordinasyon
• Afete Duyarlı Kentleşme
• Depremler
• Deprem bölgelerinde Kentsel Planlama
• Deprem Çalışmalarında Bilgi Teknolojisi
• Deprem Riski Azaltma Politikaları
• Depremlerin Ekonomik ve Sosyal Etkileri
• Depremler ve Mimari
• Depremlerin Neden Olduğu Doğal Tehlikeler
• Doğal Afetlerde Risk Analizi ve Afet Yönetimi
• Geoteknik Deprem Mühendisliği
• Hidro-Meteorolojik Afetler
• İklim değişikliği
• Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Riskler
• Kıyı ve Liman Mühendisliği
• Kütle Hareketleri
• Küresel iklim değişikliği
• Paleosismoloji
• Sismoloji/Sismotektonik
• Sismik Tehlike Analizi
• Sismik Ağlar
• Sismik Dalga Analizi
• Saha Etkileri ve Mikrobölgeleme
• Tarihi Yapıların Sismik Güvenliği
• Toprak Sorunları
• Tusinami
• Sismik Risk, Kayıp ve Dayanıklılık
• Sismik Güçlendirme ve Güçlendirme
• Sismik Test Prosedürleri
• Sismik Tasarım Kodları
• Sismik İzolasyon ve Titreşim Kontrolü
• Su Kaynakları ve Hidroloji Mühendisliği
• Ulaşım Ağı Güvenliği ve Güvenilirliği
• Ulaştırma Mühendisliği ve Afetler
• Yapıların Sismik Tasarımı ve Analizi
• Yapısal Olmayan Bileşenlerin Sismik Performansı
• Zemin Problemleri
• Zemin Dinamiği ve Deprem Mühendisliği